UWAGA: DO 21 LUTEGO WYBIERAMY LAUREATA CZYTELNIKÓW I PUBLICZNOŚCI!

I KONKURS „PORTRETY”

czyli wybieramy najlepsze polskie dzieło biograficzne AD 2019

Portret. Autoportret. Biografia. Opowieść. Kogo? Bohatera? Człowieka zwykłego? Społeczności? A może miasta? Ale czy tylko książka? Czemu nie film? Lub spektakl? Lub obraz? Poniżej dwadzieścia tytułów dzieł, które rozważane są w tej edycji – różne gatunki i różne miasta, jedna pasja: biografia.
Podpowiedzi – do 20 stycznia 2020 roku – udzielają czytelnicy bibliotek miejskich w Krakowie i miesięcznika „Kraków” oraz przyjaciele.

1

Olga Bieniek – reżyseria filmu dokumentalnego Kult. Film (za kulisami legendarnego zespołu)

Zagłosuj
2

Agnieszka Dauksza. Jaremianka. Biografia, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak (pierwsza biografia jednej z najbardziej fascynujących artystek XX wieku)

Zagłosuj
3

Jacek Fedorowicz Mistrz offu (mistrz inteligentnego dowcipu wspomina tworzenie filmów w PRL)

Zagłosuj
4

Grzegorz Gauden, Lwów. Kres iluzji. Opowieść o pogromie 1918, Universitas (ciemna twarz Polski)

Zagłosuj
5

Agnieszka Glińska – reżyseria spektaklu Panny z Wilka, Stary Teatr (kobiet portret zbiorowy)

Zagłosuj
6

Piotr Głuchowski, Bożena Aksamit, Uzurpator. Podwójne życie prałata Jankowskiego, Agora (niewygodna prawda o jednym z najważniejszych duchownych

Zagłosuj
7

Delfina Jałowik (kurator wystawy – wraz z zespołem) Wiesław Dymny. Jestem ranny człowiek. Pisarz, aktor, malarz, Muzeum Sztuki Współczesnej Mocak Kraków (Piwnica pod Baranami, a w tle wielka miłość)

Zagłosuj
8

Krzysztof Jasiński – reżyseria spektaklu Cabaret, Teatr STU Kraków (portret rodzącego się Zła)

Zagłosuj
9

Erie Karpeles, Prawie nic. Józef Czapski. Biografia malarza, Noir Sur Blanc (Amerykanin o wielkim twórcy – światowo i krakowsko)

Zagłosuj
10

Maja Kleczewska – reżyseria spektaklu Pod presją (reż.), Teatr Śląski (współczesny portret kobiety, co jest czarnuchem świata)

Zagłosuj
11

Marcin Krzyształowicz – reżyseria filmu fabularnego Pan T. (ciekawa formalnie gra z biografią)

Zagłosuj
12

Kazimierz Kutz, Będzie skandal, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak (książka ukazała się pośmiertnie – ale skandal jak zawsze u Kutza)

Zagłosuj
13

Maciej Pieprzyca – reżyseria filmu fabularnego Legenda Mietka Kosza (kolejny poruszający film Macieja Pieprzycy i kolejna wielka rola Dawida Ogrodnika)

Zagłosuj
14

Jerzy Pilch Trzeci Dziennik, Wydawnictwo Literackie (ironiczny dystans i szczere wyznania, literatura i futbol, sprawy bieżące i ostateczne)

Zagłosuj
15

Zbigniew Preisner (autor) Krakowski koncert jubileuszowy (widowisko z okazji 40-lecia pracy artystycznej na długo pozostanie w pamięci)

Zagłosuj
16

Paula Sawicka (opr.) Marek Edelman. Książka do pisania, Austeria (wielki obywatel utrwalony w mgnieniach, na które pozwala niezwykła formuła książki do pisania)

Zagłosuj
17

Monika Sznajderman, Pusty las, Wydawnictwo Czarne (piękna, bardzo osobista, biografia ludzi i miejsc w Bieszczadach, których już nie ma)

Zagłosuj
18

Muniek Staszczyk King! Autobiografia (rozmawiał Rafał Księżyk), Wydawnictwo Literackie (spowiedź legendy rocka, którą spowiada wybitny dziennikarz muzyczny)

Zagłosuj
19

Katarzyna Wodecka-Stubbs (producentka) – Wodecki Twist Festiwal (to już robi się nowa tradycja muzyczna Krakowa -Wodecki brzmi, brzmi i brzmi...)

Zagłosuj
20

Rafał Syska i zespół Wajda, Muzeum Narodowe w Krakowie (niezapomniana wystawa, która w pełni ukazała wielkość tego artysty)

Zagłosuj

Jury konkursu na podstawie podpowiedzi czytelników wybierze trzy polskie dzieła, które powstały w roku 2019 i portretują ludzi, miejsca, środowiska, a potem ogłosi zwycięzcę spośród finałowej trójki.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 10 tys. złotych.

Wśród podpowiadających zostaną rozlosowane nagrody książkowe oraz zaproszenia na Wielką Galę „PORTRETY 2019”!

Regulamin Nagrody w Konkursie „PORTRETY”

– na najlepsze polskie dzieło biograficzne

§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Nagroda w Konkursie PORTRETY za najlepsze polskie dzieło zwana dalej Nagrodą, przyznawana będzie corocznie – poczynając od 2020 roku „za rok 2019” – autorom trzech dzieł, które portretują ludzi, miejsca, środowiska.

2. Organizatorami Nagrody jest Fundacja Świat ma Sens i redakcja miesięcznika społeczno-kulturalnego „Kraków” działająca w imieniu wydawcy , tj. Biblioteki Kraków, zwanymi dalej Organizatorem.

3. Organizator pozyskuje środki na nagrody Konkursu PORTRETY .

4. Organizator wyznacza producenta – podmiot prawny – realizującego Nagrodę.

5. Kandydatów do Nagrody zgłaszają członkowie Kapituły Nagrody

§ 2.
Nagroda w Konkursie PORTRETY

1. Celem ustanowienia Konkursu i przyznawania Nagrody jest uhonorowanie najbardziej wartościowych polskich dzieł biograficznych z różnych gatunków sztuki (literatura, film, muzyka, sztuki plastyczne).

2. Nagroda przyznawana jest za dzieło, które zostało stworzone w roku poprzedzającym przyznanie Nagrody.

3.Nagrodę główną stanowi Nagroda finansowa i statuetka, pozostałe nagrody : II i III oraz Nagroda Czytelników. W miarę możliwości finansowych Organizatora nagrody: II,III i Nagroda Czytelników będą miały również wymiar finansowy.

3. Wysokość nagród przyznawana jest w miarę posiadania środków finansowych przez Organizatora w danej edycji.

§ 3.
Tryb zgłaszania dzieł do Nagrody

1. Dzieła do Nagrody zgłasza podmiot określony w § 1 pkt. 4. Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej i dostarczyć je pocztą elektroniczną na adres witold.beres@biblioteka.krakow.pl

2. Termin zgłaszania upływa 31 grudnia danego roku, a dzieła zgłoszone po tym terminie nie będą podlegały ocenie Kapituły. Decyduje data doręczenia zgłoszenia na adres wskazany w §3.1 .

§ 4.
Przyznanie Nagrody

  1. Konkurs składa się z następujących etapów:

• weryfikacja zgłoszonych dzieł pod względem zgodności z Regulaminem Nagrody;
• wybór 20 dzieł do listy nominowanych

  • Wybór 3 finalistów przez Kapitułę przy wzięciu pod uwagę głosu doradczego czytelników
  • Wyliczenie głosów przypadających na laureata Nagrody Czytelników
  • wybór laureata nagrody głównej przez Kapitułę Nagrody

2. Przyznanie Nagrody następuje w terminie ustalonym przez Organizatorów.

3. Z udziału w konkursie wykluczone są dzieła, których autorami lub współautorami są członkowie Kapituły Nagrody lub pracownicy Biblioteki Kraków.

4. Kapituła Nagrody może nie przyznać Nagrody, jeżeli uzna, że wśród zgłoszonych dzieł nie ma wystarczająco wartościowych pozycji.

5. Decyzje Kapituły Nagrody są ostateczne (uczestnikom Konkursu ani innym zainteresowanym nie przysługuje tryb odwoławczy ani inny tryb kwestionowania decyzji Kapituły Nagrody.

6. Osoby nagrodzone są niezwłocznie informowane przez Organizatora konkursu o przyznaniu Nagrody. Osoba nagrodzona może nie przyjąć Nagrody, co powinna niezwłocznie, zwrotnie zakomunikować.

§ 5.
Kapituła Nagrody

1. Kapituła Nagrody składa się z sześciu osób: Przewodniczącego i pięciu członków.

2. Przewodniczącego i członków Kapituły Nagrody powołuje jeden z Organizatorów Konkursu – redaktor naczelny miesięcznika „Kraków”.

3. Pracami Kapituły kieruje jej Przewodniczący. W przypadku braku, nieobecności lub wyłączenia się Przewodniczącego, pracom Kapituły przewodniczy najstarszy członek Kapituły.

4. W przypadku konieczności rezygnacji z udziału w pracach Kapituły Nagrody w wyniku nieprzewidzianych okoliczności, Organizator powołuje nowego członka Kapituły Nagrody.

5. Kapituła podejmuje decyzje w formie jawnego głosowania, przy zwykłej większości głosów, przy obecności co najmniej trzech osób. W przypadku równego podziału liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.

6. Członkowie Kapituły Nagrody są zobowiązani do każdorazowego ujawniania pozostałym członkom Kapituły wszelkich okoliczności mogących wpływać na bezstronność oceny prac zgłoszonych do konkursu w danej edycji, takich jak w szczególności: powiązania zawodowe lub osobiste z uczestnikami konkursu lub wydawnictwami. W razie potrzeby zapewnienia bezstronności pracy Kapituły jej członek winien wyłączyć się z prac w danej edycji.

§ 6.
Prawa i obowiązki członków Kapituły Nagrody

1. Kapituła działa w oparciu o Regulamin Nagrody.

2. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Kapituły, członek Kapituły ma obowiązek do złożenia w formie pisemnej swoich rekomendacji.

3. Członkowie Kapituły zobowiązani są do zachowania bezstronności dokonywanych ocen oraz ujawniania okoliczności stanowiących podstawę do wyłączania się z prac Kapituły.

4. Członkowie Kapituły powinni w wykonywanych pracach mieć na względzie dobre imię i renomę Nagrody oraz Organizatora.

5. Członkowie Kapituły zobowiązani są do nieujawniania przebiegu obrad.

6. Wynagrodzenie członków Kapituły ustalane jest corocznie przez Organizatora.

§ 7.
Wręczenie Nagrody

1. Uroczyste wręczenie Nagrody będzie się odbywać w terminie i w miejscu ustalonym przez Organizatora.

2. Organizator pokryje koszty podróży i zakwaterowania zamiejscowym laureatom Nagrody (na terenie Polski).

§ 8.

1. Informacja o nagrodzonych dziełach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora oraz innych materiałach promocyjnych Organizatora (jak wydanie miesięcznika „Kraków”).

2. Na powyżej wskazanej stronie Organizator może zamieszczać szersze informacje o przebiegu konkursu i zgłoszonych dziełach, relacje z przebiegu wręczenia Nagrody itp.

§ 9.

1. Regulamin jest publikowany na stronie Organizatora Konkursu.

2. Regulamin może być zmieniany przez Organizatora. Organizator będzie dokładał starań, by ewentualne zmiany Regulaminu nie wpływały niekorzystnie na warunki oceniania i nagradzania prac zgłoszonych do bieżących konkursów.

3. Decyzje Organizatorów są proceduralnie ostateczne.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu konkursowym. Dane będą przetwarzane przez pracowników Biblioteki Kraków (pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków) w celu przeprowadzenia głosowania i przyznania nagród. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: sekretariat@biblioteka.krakow.pl