Deklaracja dostępności Biblioteki Kraków

Biblioteka Kraków, pl.Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego Kraków.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona nie jest w pełni dostępna z poziomu klawiatury i nie posiada ułatwień w postaci skiplinków.
 • Serwis nie posiada alternatywnej formy dotarcia do treści takiej jak mapa strony czy wyszukiwarka.
 • Nie wszystkie elementy strony są zrozumiałe dla czytników ekranu użytkowników niewidomych.
 • Część elementów strony nie posiada prawidłowego kontrastu.
 • Strona nie posiada prawidłowej struktury nagłówkowej
 • Część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 • Filmy zamieszczone w serwisie nie posiadają napisów, audiodeskrypcji ani treści alternatywnych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu.

Brak zgodności dotyczącej elementów graficznych/dokumentów, wynika z faktu iż.:

 • zostały opublikowane przed 2018-09-23
 • nie są wykorzystywane dorealizacji bieżących zadań
 • pochodzą z różnych źródeł
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez IBZ Kancelaria Ekspertów Mielnicki Kmiecik Spółka Jawna.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Alina Macała, E-mail: informatyzacja@biblioteka.krakow.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 61 89 135.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje o procedurze:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złozyc wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej w Bibliotece Kraków znajdują się w zakładce Informacja dla osób niepełnosprawnych/Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Informacje dodatkowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki