NAGRODA CZYTELNIKÓW MIESIĘCZNIKA „KRAKÓW”

II KONKURS „PORTRETY” 2020

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

Konkurs Portrety 2020 - wyniki

Znamy już laureatów naszego konkursu „Portrety” na najlepsze polskie dzieło biograficzne w roku 2020.

Nagrodę jury (15 tysięcy złotych) otrzymała Izolda Kiec za książkę Ginczanka.

Nagrodę Czytelników miesięcznika „Kraków” (15 tysięcy złotych) zdobył Stanisław Nicieja za Wilno, XV tom z serii Kresowa Atlantyda.

Natomiast wyróżnienia (każde po 3,5 tysiąca złotych) przyznaliśmy Markowi Gajczakowi za film Dom Literatów i Adamowi Leszczyńskiemu za tom Ludowa historia Polski.

W konkursie oddano 3 633 głosów.
Gratulujemy serdecznie Laureatom!

Lista nominowanych

(wybierz swojego kandydata i prześlij nam swój głos)

Loading ... Loading ...

Regulamin Nagrody w Konkursie „PORTRETY” 2020
– na najlepsze polskie dzieło biograficzne
(aktualizacja: 1 lutego 2021)

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Nagroda w Konkursie PORTRETY za najlepsze polskie dzieło o charakterze biograficznym zwana dalej Nagrodą, przyznawana będzie corocznie – poczynając od 2020 roku „za rok 2020” – autorom czterech dzieł, które portretują ludzi, miejsca, środowiska.
 2. Organizatorami Nagrody jest Fundacja Świat ma Sens i redakcja miesięcznika społeczno-kulturalnego „Kraków” działająca w imieniu wydawcy, tj. Biblioteki Kraków, zwanymi dalej Organizatorem.
 3. Organizator pozyskuje środki na nagrody Konkursu PORTRETY.
 4. Organizator wyznacza producenta – podmiot prawny – realizującego Nagrodę.
 5. Kandydatów do Nagrody zgłaszają członkowie Jury Nagrody.

§ 2.
Nagroda w Konkursie PORTRETY

 1. Celem ustanowienia Konkursu i przyznawania Nagrody jest uhonorowanie najbardziej wartościowych polskich dzieł biograficznych z różnych gatunków sztuki (literatura, film, muzyka, sztuki plastyczne).
 2. Nagroda przyznawana jest za dzieło, które zostało stworzone w roku poprzedzającym przyznanie Nagrody.
 3. Nagrodę Jury stanowi Nagroda finansowa i statuetka, a pozostałe nagrody : dwa wyróżnienia oraz Nagroda Czytelników Miesięcznika „Kraków” będą miały wymiar finansowy w miarę możliwości finansowych Organizatora.
 4. Wysokość nagród przyznawana jest w miarę posiadania środków finansowych przez Organizatora w danej edycji.

§ 3.
Tryb zgłaszania dzieł do Nagrody

 1. Dzieła do Nagrody zgłasza podmiot określony w § 1 pkt. 4. Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej i dostarczyć je pocztą elektroniczną na adres witold.beres@biblioteka.krakow.pl
 2. Termin zgłaszania upływa 31 grudnia danego roku, a dzieła zgłoszone po tym terminie nie będą podlegały ocenie Jury. Decyduje data doręczenia zgłoszenia na adres wskazany w §3.1 .

§ 4.
Przyznanie Nagrody

 1. Konkurs składa się z następujących etapów:
 • weryfikacja zgłoszonych dzieł pod względem zgodności z Regulaminem Nagrody,
 •  wybór 20 dzieł do listy nominowanych,
 • Wybór 3 finalistów przez Jury przy wzięciu pod uwagę głosu doradczego czytelników,
 • Wyliczenie głosów przypadających na laureata Nagrody Czytelników Miesięcznika „Kraków”,
 • wybór laureata nagrody przez Jury.
 1. Przyznanie Nagrody następuje w terminie ustalonym przez Organizatorów.
 2. Z udziału w konkursie wykluczone są dzieła, których autorami lub współautorami są członkowie Jury Nagrody lub pracownicy Biblioteki Kraków.
 3. Jury może nie przyznać Nagrody, jeżeli uzna, że wśród zgłoszonych dzieł nie ma wystarczająco wartościowych pozycji.
 4. Decyzje Jury Nagrody są ostateczne (uczestnikom Konkursu ani innym zainteresowanym nie przysługuje tryb odwoławczy ani inny tryb kwestionowania decyzji Jury Nagrody.
 5. Osoby nagrodzone są niezwłocznie informowane przez Organizatora konkursu o przyznaniu Nagrody. Osoba nagrodzona może nie przyjąć Nagrody, co powinna niezwłocznie, zwrotnie zakomunikować.

§ 5.
Jury Nagrody

 1. Jury Nagrody składa się z sześciu do dziesięciu osób, w tym Przewodniczącego i sekretarza.
 2. Przewodniczącego i członków Jury powołuje jeden z Organizatorów Konkursu – redaktor naczelny miesięcznika „Kraków”.
 3. Pracami Jury kieruje jej Przewodniczący. W przypadku braku, nieobecności lub wyłączenia się Przewodniczącego, pracom Jury przewodniczy najstarszy członek Jury.
 4. W przypadku konieczności rezygnacji z udziału w pracach Jury Nagrody w wyniku nieprzewidzianych okoliczności, Organizator powołuje nowego członka Jury Nagrody.
 5. Jury podejmuje decyzje w formie jawnego głosowania, przy zwykłej większości głosów, przy obecności co najmniej pięciu osób. W przypadku równego podziału liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.
 6. Członkowie Jury Nagrody są zobowiązani do każdorazowego ujawniania pozostałym członkom Jury wszelkich okoliczności mogących wpływać na bezstronność oceny prac zgłoszonych do konkursu w danej edycji, takich jak w szczególności: powiązania zawodowe lub osobiste z uczestnikami konkursu lub wydawnictwami. W razie potrzeby zapewnienia bezstronności pracy Jury jej członek winien wyłączyć się z prac w danej edycji.

§ 6.
Prawa i obowiązki członków Jury Nagrody

 1. Jury działa w oparciu o Regulamin Nagrody.
 2. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Jury, członek Jury ma obowiązek do złożenia w formie pisemnej swoich rekomendacji.
 3. Członkowie Jury zobowiązani są do zachowania bezstronności dokonywanych ocen oraz ujawniania okoliczności stanowiących podstawę do wyłączania się z prac Jury.
 4. Członkowie Jury powinni w wykonywanych pracach mieć na względzie dobre imię i renomę Nagrody oraz Organizatora.
 5. Członkowie Jury zobowiązani są do nieujawniania przebiegu obrad.
 6. Wynagrodzenie członków Jury ustalane jest corocznie przez Organizatora.

§ 7.
Zasady głosowania przy wyborze zwycięzcy Nagrody Czytelników Miesięcznika „Kraków”

 1. W głosowaniu biorą udział tylko i wyłącznie głosy oddane przez użytkowników Internetu na stronie www.Miesiecznik.Krakow.pl.
 2. Nagroda Czytelników jest nagrodą finansową – organizatorzy rokrocznie podejmują decyzję o jej wysokości, ogłaszając to na stronie www.miesiecznik.krakow.pl
 3. Organizator, miesięcznik „Kraków” odpowiada za zapewnienie nagród rzeczowych dla uczestników konkursu internetowego.
 4. Głosujący mogą podjąć osobistą decyzję o ujawnieniu swojego adresu internetowego w wypadku zadeklarowania chęci wzięcia udziału w losowaniu nagród dla czytelników / internautów.
 5. Głosujący podejmując decyzję o ujawnieniu swojego adresu email w trybie konkursowym, wyrażają jednocześnie zgodę na otrzymywanie korespondencji z redakcji miesięcznika „Kraków”.
 6. Za bezpieczeństwo pozyskanych danych odpowiada admin strony www.miesiecznik.krakow.pl – Biblioteka Kraków.
 7. Za rzetelność obliczeń głosów odpowiada redaktor naczelny miesięcznika „Kraków” i sekretarz Jury Nagrody.

§ 8.
Wręczenie Nagrody

 1. Uroczyste wręczenie wszystkich Nagród będzie się odbywać w terminie i w miejscu ustalonym przez Organizatora.
 2. Organizator pokryje koszty podróży i zakwaterowania zamiejscowym laureatom Nagrody (na terenie Polski).

§ 9.

 1. Informacja o nagrodzonych dziełach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora oraz innych materiałach promocyjnych Organizatora (jak wydanie miesięcznika „Kraków”).
 2. Na powyżej wskazanej stronie Organizator może zamieszczać szersze informacje o przebiegu konkursu i zgłoszonych dziełach, relacje z przebiegu wręczenia Nagrody itp.

§ 10.

 1. Regulamin jest publikowany na stronie Organizatora Konkursu.
 2. Regulamin może być zmieniany przez Organizatora. Organizator będzie dokładał starań, by ewentualne zmiany Regulaminu nie wpływały niekorzystnie na warunki oceniania i nagradzania prac zgłoszonych do bieżących konkursów.
 3. Decyzje Organizatorów są proceduralnie ostateczne.

Dziękujemy za udział w głosowaniu!

Zostawiając nam swoje dane, bierzesz udział w losowaniu nagród książkowych.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu konkursowym. Dane będą przetwarzane przez pracowników Biblioteki Kraków (pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków) w celu przeprowadzenia głosowania i przyznania nagród. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: sekretariat@biblioteka.krakow.pl