NAGRODA CZYTELNIKÓW MIESIĘCZNIKA „KRAKÓW I ŚWIAT”

KONKURS „PORTRETY” 2021

Najlepsze 25 dzieł biograficznych ubiegłego roku!

GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE

Lista nominowanych

(wybierz swojego kandydata i prześlij nam swój głos)

Loading ... Loading ...

Regulamin Nagrody w Konkursie „PORTRETY”
(aktualizacja: 2 lutego 2022)

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Nagroda w Konkursie PORTRETY (dalej: Konkurs) za najlepsze polskie dzieło o charakterze biograficznym zwana dalej Nagrodą, przyznawana jest corocznie autorom dzieł, które portretują konkretnych ludzi, rozpoznawalne miejsca i faktyczne grupy lub środowiska.
 2. Organizatorami Nagrody jest Fundacja Świat ma Sens i redakcja miesięcznika społeczno-kulturalnego „Kraków i świat” działająca w imieniu wydawcy, tj. Biblioteki Kraków.
 3. Organizatorzy pozyskują środki na nagrody Konkursu PORTRETY.
 4. Producentem wyznaczonym do realizowania Konkursu jest redaktor naczelny miesięcznika „Kraków i świat” lub w jego zastępstwie sekretarz redakcji.

§ 2.
Nagroda w Konkursie

 1. Celem Konkursu i przyznawania Nagrody jest uhonorowanie najbardziej wartościowych dzieł biograficznych z różnych gatunków sztuki (literatura, film, teatr, muzyka, sztuki plastyczne) opisujących Polskę lub polskiego autora.
 2. Nagroda przyznawana jest za dzieło, które zostało stworzone w roku poprzedzającym przyznanie Nagrody.
 3. nagrodę Jury stanowi Nagroda finansowa i statuetka, a pozostałe nagrody: dwa wyróżnienia oraz Nagroda Czytelników Miesięcznika „Kraków i świat” będą miały wymiar finansowy w miarę możliwości finansowych Organizatorów.
 4. Jury może podjąć decyzję o przyznaniu w danej edycji Konkursu specjalnej nagrody dodatkowej.
 5. Wysokość nagród przyznawana jest w miarę posiadania środków finansowych przez Organizatora w danej edycji.

§ 3.
Tryb zgłaszania dzieł do Nagrody

1. Kandydatów do Nagrody zgłaszają członkowie Jury Nagrody. Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej i dostarczyć je pocztą elektroniczną na adres witold.beres@gmail.com
2. Istotnym zastrzeżeniem jest ograniczanie wyboru dzieł do obszaru non-fiction lub fiction, ale wyraźnie opartego o fakty. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu dzieła do konkursu podejmuje redaktor naczelny miesięcznika „Kraków i świat”.
3. Termin zgłaszania kandydatów upływa 28 lutego danego roku, a dzieła zgłoszone po tym terminie nie będą podlegały ocenie Jury. Decyduje data doręczenia zgłoszenia na adres wskazany w §3.1.

§ 4.
Przyznanie Nagrody

 1. Konkurs składa się z następujących etapów:
 • weryfikacja zgłoszonych dzieł pod względem zgodności z Regulaminem Nagrody,
 • wybór maksymalnie 100 (stu) dzieł spośród wszystkich zgłoszonych,
 • wybór 20 do 25 (dwudziestu do dwudziestu pięciu) dzieł – uczestników Szerokiego Finału,
 • wybór 3 (trzech) finalistów,
 • wyliczenie głosów przypadających na laureata Nagrody Czytelników Miesięcznika „Kraków”,
 • wybór laureata Nagrody Jury,
 • ewentualny wybór Nagrody Specjalnej.
 1. Przyznanie Nagrody następuje w terminie ustalonym przez Organizatorów.
 2. Z udziału w konkursie wykluczone są dzieła, których autorami lub współautorami są członkowie Jury Nagrody, stali współpracownicy miesięcznika „Kraków i świat” lub pracownicy wydawcy „Kraków i świat”.
 3. Jury może nie przyznać Nagrody w danym roku, jeżeli uzna, że wśród zgłoszonych dzieł nie ma wystarczająco wartościowych pozycji.
 4. decyzje Jury Nagrody są ostateczne (uczestnikom Konkursu ani innym zainteresowanym nie przysługuje tryb odwoławczy ani inny tryb kwestionowania decyzji Jury Nagrody).
 5. Osoby nagrodzone są niezwłocznie informowane przez Organizatora konkursu o przyznaniu Nagrody. Osoba nagrodzona może nie przyjąć Nagrody, co powinna niezwłocznie, zwrotnie zakomunikować.

§ 5.
Jury Nagrody

 1. Jury Nagrody składa się z sześciu do dwunastu osób, w tym Przewodniczącego i sekretarza.
 2. Przewodniczącego, sekretarza i członków Jury powołuje corocznie jeden z Organizatorów Konkursu – redaktor naczelny miesięcznika „Kraków”.
 3. Pracami Jury kieruje jego Przewodniczący. W przypadku braku, nieobecności lub wyłączenia się Przewodniczącego, pracom Jury przewodniczy sekretarz Jury.
 4. W przypadku konieczności rezygnacji z udziału w pracach Jury Nagrody w wyniku nieprzewidzianych okoliczności, Organizator powołuje nowego członka Jury Nagrody.
 5. Jury podejmuje decyzje w formie jawnego głosowania, przy zwykłej większości głosów, przy obecności co najmniej sześciu osób. W przypadku równego podziału liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.
 6. Członkowie Jury Nagrody są zobowiązani do każdorazowego ujawniania pozostałym członkom Jury wszelkich okoliczności mogących wpływać na bezstronność oceny prac zgłoszonych do konkursu w danej edycji, takich jak w szczególności: powiązania zawodowe lub osobiste z uczestnikami konkursu lub wydawnictwami. W razie potrzeby zapewnienia bezstronności pracy Jury jej członek winien wyłączyć się z prac w danej edycji.

§ 6.
Prawa i obowiązki członków Jury Nagrody

 1. Jury działa w oparciu o Regulamin Nagrody.
 2. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Jury, członek Jury ma obowiązek do złożenia w formie pisemnej swoich rekomendacji.
 3. Do zadań jurorów należy wytypowanie swoich kandydatów do szerokiej listy tytułów i następnie głosowanie – osobiste lub poprzez e-mail – na najlepsze tytuły.
 4. Każdy juror ma za zadanie napisać dwie mini recenzje z wybranych tytułów szerokiego finału przeznaczonych do publikacji na łamach / stronach internetowych miesięcznika „Kraków i świat”.
 5. Członkowie Jury zobowiązani są do zachowania bezstronności dokonywanych ocen oraz ujawniania okoliczności stanowiących podstawę do wyłączania się z prac Jury.
 6. Członkowie Jury powinni w wykonywanych pracach mieć na względzie dobre imię i renomę Nagrody oraz Organizatorów.
 7. Członkowie Jury zobowiązani są do nieujawniania przebiegu obrad.
 8. Wynagrodzenie członków Jury ustalane jest corocznie przez Organizatorów.

§ 7.
Zasady głosowania przy wyborze zwycięzcy Nagrody Czytelników Miesięcznika „Kraków i świat”

 1. W głosowaniu biorą udział tylko i wyłącznie głosy oddane przez użytkowników Internetu na stronie www.Miesiecznik.Krakow.pl
 2. Nagroda Czytelników jest nagrodą finansową – organizatorzy rokrocznie podejmują decyzję o jej wysokości, ogłaszając to na stronie www.Miesiecznik.Krakow.pl
 3. Organizator, miesięcznik „Kraków i świat” odpowiada za zapewnienie nagród rzeczowych dla uczestników konkursu internetowego.
 4. Głosujący mogą podjąć osobistą decyzję o ujawnieniu swojego adresu internetowego w wypadku zadeklarowania chęci wzięcia udziału w losowaniu nagród dla czytelników / internautów.
 5. Głosujący podejmując decyzję o ujawnieniu swojego adresu email w trybie konkursowym, wyrażają jednocześnie zgodę na otrzymywanie korespondencji z redakcji miesięcznika „Kraków”.
 6. Za bezpieczeństwo pozyskanych danych odpowiada admin strony www.Miesiecznik.Krakow.pl – Biblioteka Kraków.
 7. Za rzetelność obliczeń głosów odpowiada redaktor naczelny miesięcznika „Kraków” i sekretarz Jury Nagrody.

§ 8.
Wręczenie Nagrody

 1. Uroczyste wręczenie wszystkich Nagród będzie się odbywać w terminie i w miejscu ustalonym przez Organizatora.
 2. Organizator pokryje koszty podróży i zakwaterowania zamiejscowym laureatom Nagrody (na terenie Polski).

§ 9.

 1. Informacja o nagrodzonych dziełach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora oraz innych materiałach promocyjnych Organizatora (jak wydanie miesięcznika „Kraków i świat”).
 2. Na powyżej wskazanej stronie Organizator może zamieszczać szersze informacje o przebiegu konkursu i zgłoszonych dziełach, relacje z przebiegu wręczenia Nagrody itp.

§ 10.

 1. Regulamin jest publikowany na stronie Organizatora Konkursu.
 2. Regulamin może być zmieniany przez Organizatora. Organizator będzie dokładał starań, by ewentualne zmiany Regulaminu nie wpływały niekorzystnie na warunki oceniania i nagradzania prac zgłoszonych do bieżących konkursów.
 3. Decyzje Organizatorów są proceduralnie ostateczne.

Dziękujemy za udział w głosowaniu!

Zostawiając nam swoje dane, bierzesz udział w losowaniu nagród książkowych i prenumeraty miesięcznika.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu konkursowym. Dane będą przetwarzane przez pracowników Biblioteki Kraków (pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków) w celu przeprowadzenia głosowania i przyznania nagród. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: sekretariat@biblioteka.krakow.pl